nasza oferta
geo-kart / geodesy

zakres usług geo-kart obejmuje
wszystkie standardowe geodezyjne usługi

oferta

Zakres naszej działalności

Geodezyjna mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli planujemy budowę lub rozbudowę budynku, budowę sieci lub przyłącza: wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, teletechnicznego lub do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

 

Mapa do celów projektowych powstaje w wyniku aktualizacji treści mapy zasadniczej. Jest to czynność wykonywana przez uprawnionego geodetę.

Tyczenie budynku jest jedną z pierwszych czynności na gruncie. Zostaje ono udokumentowane przez geodetę uprawnionego na szkicu tyczenia oraz w dzienniku budowy. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy proces inwestycji.

 

W celu wyznaczenia obiektu w terenie, geodeta potrzebuje projekt budowlany z planem zagospodarowania działki. To na ich podstawie oblicza dane liczbowe potrzebne do wyniesienia projektu w teren.

 

Zlecając geodecie tyczenie budynku, mają Państwo gwarancje usytuowania budynku zgodnie z projektem i zachowaniem projektowanych wymiarów.

Tyczenie obiektów podziemnych to fizyczne zaznaczenie na gruncie założeń projektu budowlanego.

 

Geodeta poświadcza wykonanie czynności związanych z prawidłowym wytyczeniem obiektu wpisem do dziennika budowy. Wykonując tą usługę zachowujemy bardzo dużą precyzję, bo profesjonalne wytyczenie gwarantuje bezproblemowe dopuszczenie inwestycji do użytku.

Po zakończeniu budowy niezbędny jest pomiar powykonawczy budynku.
Dokumentacja powykonawcza wykonana przez geodetę jest konieczna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy
telekomunikacyjne, szamba, studnie i inne elementy planu zagospodarowania terenu po ich wybudowaniu są przedmiotem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonana przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na
użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Obsługa geodezyjna budowy, obejmująca wykonywanie wszelkich pomiarów i opracowań niezbędnych na budowie lub przy modernizacjach obiektów kubaturowych, drogowych i pozostałej infrastruktury inżynieryjne.

0
lat doświadczenia
0
Wykonanych pomiarów
0
Sporządzonych map
0
Zadowolonych klientów

GEO-KART - dane

GEODESY - dane

Lokalizacja